Image11

پارتیشن کوتاهبرچسب

خانهبرچسب های پست"پارتیشن کوتاه"

فضای اوپن اداره فضای اوپن اداره آفیس یا اداره که امروزه جزء لاینفک تمامی شرکتهای تولیدی و خدماتی بزرگ و کوچک محسوب میشود معمولا در قدیم توسط دیوارها از هم جدا میشدند تا هر کس در فضای مربوط به خود قرار بگیر. اما امروزه جهت شفاف سازی فعالیتها و مدرنیته