Image11

پارتیشن شیشه ای آکوستیکبرچسب

خانهبرچسب های پست"پارتیشن شیشه ای آکوستیک"

پارتیشن لغتی لاتین است و در زبان فارسی با همان تلفظ لاتین خود خوانده می شود. کاربرد اصلی پارتیشن ها جداسازی و تقسیم بندی بخش های مختلف یک محیط است که به منظور بهینه سازی فضا استفاده می گردد و جایگزین مناسبی برای دیوارهای ثابت