Image11

پارتیشن آکوستیکبرچسب

خانهبرچسب های پست"پارتیشن آکوستیک"

پارتیشن لغتی لاتین است و در زبان فارسی با همان تلفظ لاتین خود خوانده می شود. کاربرد اصلی پارتیشن ها جداسازی و تقسیم بندی بخش های مختلف یک محیط است که به منظور بهینه سازی فضا استفاده می گردد و جایگزین مناسبی برای دیوارهای ثابت

صدای ناهنجار جزء عواملی است که می تواند باعث صلب آسایش و آرامش برای خودتان و دیگران شود بنابراین محیط مورد نظر آکوستیک کاری می شود تا از ورود و خروج صدا جلوگیری شود. آکوستیک کاری به عنوان عایق صدا محیط های کاری و اداری بسیار به آکوستیک

پارتیشن آکوستیک پارتیشن آکوستیک یکی از ابتکارات بی نظیر بشر بوده است . در محیط های اداری پارتیشن بندی امر مهمی است که می تواند بخش های اداری را از هم مجزا کند . همیشه در امر پارتیشن بندی برای دفتر مدیریت محدودیت وجود داشته چون پارتیشن نمی