Image11

پارتیشن آلومینیومی دو جدارهبرچسب

خانهبرچسب های پست"پارتیشن آلومینیومی دو جداره"

پارتیشن آکوستیک پارتیشن آکوستیک یکی از ابتکارات بی نظیر بشر بوده است . در محیط های اداری پارتیشن بندی امر مهمی است که می تواند بخش های اداری را از هم مجزا کند . همیشه در امر پارتیشن بندی برای دفتر مدیریت محدودیت وجود داشته چون پارتیشن نمی