Image11

میز وپارتیشن اداریبرچسب

خانهبرچسب های پست"میز وپارتیشن اداری"

میز و پارتیشن اداری نوژن یکی از رایج ترین عناصر در یک دفتر معمول، طراحی میز و پارتیشن اداری است. پارتیشنها  نه تنها کمک می کنند که  فضاهای مختلف فرد را فرسوده نکنند، بلکه همچون  نوعی حریم خصوصی را ارائه می دهند. پارتیشن های اداری مدرن نسبت به سالهای  گذشته