Image11

صندلی انتظار مدرنبرچسب

خانهبرچسب های پست"صندلی انتظار مدرن"

صندلی انتظار جزئی از مبلمان اداری سالن های انتظار در ادارات، سازمان ها و مطب ها می باشد. که با استفاده از این نوع صندلی اداری ساعات طولانی منتظر بودن راحت تر سپری می شود. در سالن ها و فضاهای عمومی از این مدل صندلی