Image11

سوکت های رو میزیبرچسب

خانهبرچسب های پست"سوکت های رو میزی"

مدیا باکس مدیا باکس یا همان سوکت های رو میزی که به صورت توکار بر روی میز نصب می شود و با میز هم سطح می شود و با یک دکمه به حالت آسانسوری باز می شود و کاربر اجازه استفاده از آن را پیدا می کند. در سالن