محصولات جدید

صفحه اصلیمحصولات جدید

طراحی محصول جدید :

طراحی محصول مفهوم نسبتا گسترده ای است که با روشهای تولید اصولی واستاندارد و توسعه ایده های مبتنی بر نظرات مشتریان شکل میگیردوکارشناسان طراحی محصول برای خلق یک محصول جدید با علم وهنر و فناوری های روز و نیاز های مشتریان روبرو هستند.

محصول جدید باید کاربر پسند باشد و مورد پسند مصرف کننده نهایی باشد وبا عملکرد مناسب وکارایی خود بتواند موجب آسایش واقع شود

میز رامیان

کانتر منشی

میز اداری

نظرات بسته شده اند