محصولات جدید

خانهمحصولات جدید

طراحی محصول جدید :

طراحی محصول مفهوم نسبتا گسترده ای است که با روشهای تولید اصولی واستاندارد و توسعه ایده های مبتنی بر نظرات مشتریان شکل میگیردوکارشناسان طراحی محصول برای خلق یک محصول جدید با علم وهنر و فناوری های روز و نیاز های مشتریان روبرو هستند.

محصول جدید باید کاربر پسند باشد و مورد پسند مصرف کننده نهایی باشد وبا عملکرد مناسب وکارایی خود بتواند موجب آسایش واقع شود

میز رامیان

کانتر منشی

میز اداری

متاسفانه، بخش دیدگاه ها در حال حاضر غیرفعال است.