محصولات جدید

صفحه اصلیمحصولات جدید

طراحی محصول جدید :

طراحی محصول مفهوم نسبتا گسترده ای است که با روشهای تولید اصولی واستاندارد ووتوسعه ایده های مبتنی بر نظرات مشتریان شکل میگیردوکارشناسان طراحی محصول برای خلق یک محصول جدید با علم وهنر و فناوری های روز و نیاز های مشتریان روبرو هستند.

محصول جدید باید کاربر پسند باشدوموزد پسند مصرف کننده نهایی باشد وبا عملکرد مناسب وکارایی خود بتواند موجب آسایش واقع شود

میز شیان

کانتر منشی

نظرات بسته شده اند